Zakres usług świadczonych przez firmę

SZCZEGÓŁY


Obsługa kadr

 • kompleksowa obsługa w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników
 • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (prowadzenie teczek osobowych/ dokumentacji pracowniczej, kompletowanie dokumentacji pracowniczej, itd.)
 • kontrola terminowości wykonania badań lekarskich (wstępne, okresowe, kontrolne); szkoleń BHP; umów ewidencjonowanie urlopów wypoczynkowych, absencji chorobowych oraz innych przerw w pracy, prowadzenie kart czasu pracy;
 • rozliczanie urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy,
 • obsługa zajęć komorniczych
 • rozliczanie delegacji pracowniczych (krajowych i zagranicznych);
 • przygotowanie dokumentacji do uzyskania prawa pobytu dla obcokrajowca;
 • przygotowywanie raportów do GUS, PFRON,
 • obsługa refundacji wynagrodzeń pracowników młodocianych OHP (sporządzanie wniosków o zawarcie umowy o refundacji z OHP, sporządzanie wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników młodocianych);
 • obsługa kadrowa w jęz. angielskim;


Obsługa płac

 • stworzenie i bieżącą aktualizacja bazy danych pracowników Zamawiającego;
 • naliczanie wynagrodzeń pracowników, zgodnie z przepisami prawa, regulaminami pracy i wynagradzania oraz z uwzględnieniem danych zmiennych przekazywanych przez Klienta
 • naliczanie wynagrodzeń za chorobę oraz zasiłków płatnych przez ZUS
 • sporządzanie list płac pracowników
 • sporządzanie list płac umów cywilnoprawnych/ członków Zarządu
 • przygotowywanie miesięcznych raportów płacowych; rocznych kart wynagrodzeń, itd.
 • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika.
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA)
 • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych dla Klienta (PIT-4R ); a także przygotowanie rocznych informacji dla pracowników Klienta–PIT11
 • sporządzanie przelewów bankowych do ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji.


Regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne związane z procesami kadrowymi

 • tworzenie regulaminów pracy i wynagradzania dostosowanych dla charakterystyki działalności Klienta
 • bieżąca kontrola regulaminów pod kątem ewentualnych zmian wynikających z przepisów prawa pracy i innych regulacji prawnych wymuszających dokonywanie zmian w wewnętrznej dokumentacji
 • skuteczne wdrożenie regulaminów w organizacji wraz z tworzeniem dokumentacji potwierdzającej zapoznanie się z nią pracowników Klienta
 • pomoc w tworzeniu wewnętrznych procedur w zakresie prawa pracy w korelacji 
z obowiązującymi regulaminami oraz skuteczne ich wdrożenie


Audyty wewnętrzne w siedzibie klienta i raporty pokontrolne

 • przygotowywanie i przeprowadzania wszelkiego rodzaju audytów w siedzibie Klienta
 • analiza aktualnie obowiązujących w organizacji przepisów, procedur i regulaminów
 • analiza aktualnie obowiązującej w organizacji dokumentacji kadrowo płacowej
 • analiza zgodności działań i procedur organizacji usługobiorcy z obowiązującym prawem
 • analizy zatrudnienia pod kątem przyjętych wskaźników oraz ewentualnej optymalizacji kosztowej
 • przygotowywanie szczegółowych raportów z powyższych działań wraz ze wskazaniem działań naprawczych oraz terminów kolejnych kontroli celem unormowania sytuacji w firmie w zakresie nieprawidłowości


Optymalizacja kosztów zatrudnienia

 • analiza aktualnie obowiązującej w firmie Klienta struktury zatrudnienia
 • odniesienie obowiązującej struktury do przyjętych wskaźników rynkowych w branży Klienta
 • przygotowanie wniosków oraz sugestii w zakresie przyjętej struktury i ewentualnej optymalizacji kosztowej lub braków personalnych w poszczególnych obszarach działalności Klienta
 • późniejszy monitoring przyjętych działań i rozwiązań

Reprezentowanie firmy podczas kontroli organów państwowych

 • asysta i współpraca z usługobiorcą przy inspekcjach i kontrolach:
  - ZUS
  - Państwowej Inspekcji Pracy
  - Urzędu Skarbowego;
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji pokontrolnej wraz ze wskazaniem uchybień, brak sugestii rozwiązań bieżących problemów – pełny raport dla zarządu firmy
 • współpracę z audytorami Klienta

Pomoc w rekrutacji oraz szkolenia wewnętrzne pracowników

 • przygotowanie procesu rekrutacyjnego tak aby przebiegał on jak najbardziej sprawnie i efektywnie
 • przygotowywanie ogłoszeń o pracę na poszukiwane stanowiska
 • dystrybucja ogłoszeń w kanałach jak najbardziej efektywnych dla Klienta
 • wstępna weryfikacja przyjętych zgłoszeń (CV) oraz wytypowanie kandydatów do kolejnych etapów rekrutacji
 • prowadzenie rekrutacji w siedzibie klienta bądź wskazanych lokalizacjach w porozumieniu i przy obecności kierownictwa Klienta
 • wstępna analiza kandydatów i przekazanie sugestii Klienta
 • przygotowywanie procedur rekrutacyjnych oraz wytycznych dla kierownictwa Klienta pod kątem kolejnych rekrutacji
 • szkolenia wewnętrzne dla pracowników oraz kierownictwa firmy Klienta z zakresu:
  - prawidłowej rekrutacji pracowników
  - okresowych ocen pracowników
  - tworzenia grafików zgodnych z przyjętymi regulaminami
  - rozliczania czasu pracy, nadgodzin, urlopów, premii itd.
  - tworzenia procedur mających na celu usprawnienie procesów kadrowych w firmie Klienta


Usługi zakwaterowania pracowników

 • wyszukiwanie domów/pensjonatów/kwater pracowniczych odpowiednich dla działalności Klienta (wielkość, cena, rozliczenie mediów, kształt umowy)
 • przygotowywanie umów pomiędzy Klientem a wynajmującym pokoje pracownicze
 • przygotowywanie umów pomiędzy pracownikami a Klientem w zakresie podnajmu domów pracowniczych
 • rozliczanie mediów domów pracowniczych
 • prowadzenie dokumentacji finansowej i rozliczeń zarówno na linii Klient– Wynajmujący jak i Klient – pracownik
 • kontrola czystości, porządku oraz stanu technicznego domów pracowniczych


Usługi dodatkowe

 • cykliczne analizy zatrudnienia, analizy rynku pracy oraz raporty i sprawozdania na potrzeby Zarządu
 • miękki HR: tworzenie procedur wewnętrznych, tworzenie ścieżek kariery i rozwoju, oceny kwartalne pracowników, rozmowy oceniające, plany motywacyjne, szkolenia kadry managerskiej z tematów human resources, wybór szkoleń dla poszczególnych grup pracowników
 • organizacja imprez pracowniczych (imprezy integracyjne, Mikołajki, Wigilia, itd..)
 • przygotowywanie listów polecających
 • inne działania i obowiązki w uzgodnieniu z Klienta

Chcieliby Państwo podjąć współpracę?
Zapraszamy do kontaktu z naszym biurem